Leverings en Algemenevoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

3. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen acht dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.

Door het gebruik van een creditcard/betaalkaart voor het betalen van uw bestelling, bevestigt u dat de gebruikte kaart van u is. Alle creditcard/betaalkaart betalingen zijn onderwerp van controle en autorisatie door de kaartuitgever. Als de kaartuitgever de autorisatie van de betaling weigert, accepteren wij uw bestelling niet en zijn wij niet aansprakelijk voor het vertraagd of niet leveren van uw bestelling, Wij zijn niet verplicht u van de reden van weigering op de hoogte te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten die de kaartuitgever of bank u in rekening brengt als gevolg van het gebruik van de creditcard/betaalkaart voor uw bestelling.

4. Levertijd
Afhankelijk van de beschikbaarheid zal Samson Dienstverlening haar uiterste best doen om de bestelde artikelen binnen 10 werkdagen na bestelling te leveren, maar kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor late levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer. De bestelde artikelen worden verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd.
Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden of op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden of afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn, zal Samson Dienstverlening de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van telefonisch contact of per e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen). Als de artikelen tijdelijk niet in voorraad zijn, zal Samson Dienstverlening de klant vragen of hij/zij wil wachten tot de artikelen weer leverbaar zijn. Tenzij de klant aangeeft dit te willen zal Samson Dienstverlening het voor de artikelen betaalde bedrag crediteren. Een creditering zal zo snel mogelijk worden gemaakt en in ieder geval binnen 30 dagen na het op de hoogte stellen van de niet-leverbaarheid per bank worden overgemaakt. De klant zorgt er voor dat zijn/haar bankrekeninggegevens bij Samson Dienstverlening bekend zijn.

5. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW, inclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

6. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

7. Rembours

Indien een bestelling die onder rembours verstuurd is door de koper wordt geweigerd of niet afgehaald van het postkantoor worden door Samson Dienstverlening de rembourskosten en administratiekosten gefactureerd.

8. Meerderjarig of toestemming
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt Samson Dienstverlening zich het recht voor de levering zonder verdere berichtgeving op te schorten of te staken.

9. Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Samson Dienstverlening tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Samson Dienstverlening liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
Samson Dienstverlening is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

10. Reclame
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Samson Dienstverlening te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per email, telefonisch of schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren.

U kunt onze klantenservice bereiken via ons emailformulier of telefonisch via ons algemene telefoonnummer 010- 8186 203
Terugsturen gebeurt voor eigen rekening, Samson Dienstverlening accepteert geen ongefrankeerde zendingen of zendingen waarvoor Samson Dienstverlening moet betalen. Mocht er sprake zijn van een fout van Samson Dienstverlening of valt een artikel onder garantie dan worden de verzendkosten achteraf vergoed.

11. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

12. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

13. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Samson Dienstverlening in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Samson Dienstverlening niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Samson Dienstverlening.
De klant vrijwaart Samson Dienstverlening te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van Samson Dienstverlening blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Samson Dienstverlening de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Samson Dienstverlening ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14. Overmacht

Indien Samson Dienstverlening door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige vergoeding. Onder overmacht van Samson Dienstverlening wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

15. Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Samson Dienstverlening.

Feedback Form